Rozšíření konsolidací AE081


Obecný popis #

Hlavní funkcí je úprava akce konsolidace účetních jednotek. Pokud se u mateřské (konsolidující) společnosti spustí konsolidace účetních jednotek, které odpovídají dceřinným (konsolidovaným) společnostem, pak se ke konsolidovaným věcným položkám agregovaným podle Kód konsolidace dohledá v Nastavení konsolidace finanční účet, na který se mají věcné položky přeúčtovat.

Nové kódy konsolidace se definují na stránce Konsolidační index. Na této stránce je možno vyplnit popis kódu a akcí synchronizovat kódy do dceřinných společností. Také je zde možné zablokovat konsolidační index, což jednak smaže položky Nastavení konsolidace odpovídající tomuto indexu z dceřiných společností, a také znemožní použití tohoto indexu.

Do věcných položek přidána následující pole, které se vyplňují u dceřinných společností

 • Kód konsolidace
  • Při účtování přiřazeno z Nastavení konsolidace na základě čísla účtu a dimenzí řádku. Pokud nelze jednoznačně přiřadit, vypíše se chybová hláška.
 • Popis kódu konsolidace
  • Vyplněno z konsolidačního indexu se na základě kódu konsolidace.

Zobrazení mapování účtů #

Na stránky Účetní osnova, Karta finančního účtu, Konsolidační index a Nastavení konsolidace přidána akce Zobrazit mapování účtů.

Při spuštění akce pro vybranou položku zobrazí odpovídající mapované účty z dceřinné a mateřské společnosti. Například při spuštění ze stránky konsolidačního indexu v mateřské společnosti se zobrazí účty z dceřinných společností, mapované pomocí vybraného indexu. Podobně při spuštění z účetní osnovy v dceřinné společnosti se zobrazí účty mateřské společnosti, na které je vybraný účet mapovaný.

Zobrazení nenamapovaných účtů #

Na stránky Účetní osnova a Nastavení konsolidace přidána akce Zobrazit nenamapované účty. Při spuštění se zobrazí nafiltrovaná účetní osnova, v níž jsou vidět pouze ty účty, které nejsou namapované pomocí nastavení konsolidace.

Centrální správa dimenzí #

U dimenzí, jež jsou v Nastavení financí nastaveny jako dimenze konsolidace, není možné v dceřiných společnostech upravovat hodnoty. Místo toho se přidání, úprava, přejmenování či smazání hodnoty v mateřské společnosti synchronizuje do dceřiných společností. Pokud hodnotu nelze smazat, protože je již použita, pak se u této hodnoty zaškrtne pole Uzavřeno.

Na stránku Dimenze byla přidána akce Synchronizovat dimenze, která jednorázově synchronizuje hodnoty konsolidačních dimenzí, přičemž hodnoty které jsou v dceřinné společnosti a nejsou v mateřské nebudou smazány.

Nastavení #

V Nastavení financí je nová sekce Konsolidace s poli:

 • Typ účetní jednotky
  • Určuje, zda je aktuální společnost mateřská nebo dceřinná.
 • API URL mateřské společnosti
  • Adresa API mateřské společnosti. Lze vyplnit pouze pokud je Typ účetní jednotky dceřinná. Pokud je vyplněno, pak se data pro zobrazení mapovaných účtů načítají přes dané API.
 • Kód autentizace mateřské společnosti
  • Určuje kód autentizace REST, která je použita při přístupu k API v mateřské společnosti.
 • Název vzdálené mateřské společnosti
  • Určuje název mateřské společnosti, ke které se přistupuje přes API. Lze vyplnit pouze pokud je Typ účetní jednotky dceřinná.
 • Kontrola prázdných dimenzí
  • Určuje, jak přesně musí dimenze věcné položky odpovídat hodnotám dimenzí konsolidace v Nastavení konsolidace. Pole má hodnoty
   • "Nikdy" - Pokud u záznamu v Nastavení konsolidace není vyplněna některá hodnota dimenze konsolidace, pak je možno kód konsolidace toho záznamu přiřadit věcné položce s libovolnou hodnotou dané dimenze.
   • "Pouze výsledkové účty" - Hodnoty dimenzí věcných položek, kde účet je Výsledovka, musí přesně odpovídat záznamům v Nastavení konsolidace.
   • "Vždy" - Hodnoty dimenzí všech věcných položek musí přesně odpovídat záznamům v Nastavení konsolidace.
 • Kód dimenze konsolidace 1 - Kód dimenze konsolidace 8
  • Určuje dimenze, podle jejichž hodnot se na základě Nastavení konsolidace přiřazuje k věcné položce Kód konsolidace.
  • Kód dimenze konsolidace 1 musí být vyplněn.

Na stránce Karta účetní jednotky jsou nová pole:

 • Web API služba konsolidací
  • API adresa dceřiné společnosti. Pokud je vyplněno, pak je pro konsolidaci, synchronizace konsolidačních indexů a zobrazení mapovaných účtů použito dané API.
 • Kód autentizace konsolidací
  • Určuje kód autentizace REST, která je použita při přístupu k API konsolidací.
 • Web API služba dimenzí
  • API adresa dceřiné společnosti. Musí být vyplněno pro synchronizaci konsolidačních dimenzí do dceřiných společností.
 • Kód autentizace dimenzí
  • Určuje kód autentizace REST, která je použita při přístupu k API dimenzí.

Nastavení konsolidace #

Pole na stránce Nastavení konsolidace se liší podle typu účetní jednotky v Nastavení financí

 • Mateřská
  • Kód konsolidace
  • Číslo účtu
  • Popis
 • Dceřinná
  • Číslo účtu
  • Výsledovka/Rozvaha
  • <Hodnota pole Kód dimenze konsolidace 1 v Nastavení financí> - <Hodnota pole Kód dimenze konsolidace 8 v Nastavení financí>
   • Pokud je Výsledovka/Rozvaha = Rozvaha, pak musí být tato pole nevyplněna, v opačném případě musí být první z těchto polí vyplněno.
  • Kód konsolidace
  • Popis

Import Nastavení konsolidace #

Nastavení konsolidace lze hromadně importovat přes stránku Import Nastavení Konsolidací. Stránka obsahuje 3 skupiny akcí:

 • Proces
  • Tato skupina obsahuje akci Import. Akce nahraje z excelového souboru nastavení konsolidací na tuto stránku. Vše lze upravovat a případně mazat.
 • Odeslat
  • Tato skupina obsahuje akce Poslat(Aktualizovat stávající) a Poslat(Smazat existující). Obě akce slouží k nahrání nastavení konsolidací konkrétním dceřinným firmám, které určuje kód účetní jednotky.
  • Akce Poslat(Aktualizovat stávající) prohléde nastavení konsolidací dceřinných firem, a odešle a nahraje jim pouze ta nastavení, která tam nejsou. Předchozí nastavení nebude nijak modifikováno.
  • Akce Poslat(Smazat existující) pro konkrétní dceřinné firmy smaže nastavení konsolidací a nahraje nová, ze stránky Import Nastavení Konsolidací. Tato akce je nevratná a vyžaduje potvrzení, pro případ omylu.
 • Najít
  • Tato skupina obsahuje akce Změnit kód konsolidačního indexu a Smazat kombinaci.
  • Akce Změnit kód konsolidačního indexu najde konkrétní nastavení konsolidací dceřinných firem, a aktualizuje kód konsolidačního indexu, pokud je to možné. V případě, že daná kombinace není nalezena, je zapsána do logu, který se zobrazí po proběhnutí akce.
  • Akce Smazat kombinaci najde konkrétní nastavení konsolidací dceřinných firem a smaže je. Tato akce je nevratná a vyžaduje potvrzení, pro případ omylu.