Pozastávky splatnosti AE049


Obecný popis #

Šablony pozastávek #

V systému lze vytvořit neomezený počet šablon pozastávek (předdefinovaných splátkových kalendářů). Tato stránka je dostupná skrz vyhledávání pod názvem "Šablony pozastávek".

Šablony pozastávek

Ke každé šabloně lze definovat rozpis pohledávek (Řádky pohledávky), případně textové řádky, které se vloží při aplikaci šablony do dokladu.

Při definování rozpisu pohledávek lze určit, o kolik dní/týdnů/měsíců/kvartálů/let (datová formule) má být pozastávka odložena a jakou procentuální částku dokladu pozastávka představuje. Výpočet data splatnosti je proveden na základě nastavení v nastavení prodeje a pohledávek (kde je určeno, z jakého pole dokladu má být vzato základní datum).

Řádky pozastávek

Součet odložené částky (%) musí být maximálně 100%. Pokud je součet menší, zbylá částka zůstává jako položka k okamžité úhradě.

Textové řádky pozastávek

Textové řádky umožňují definovat texty, které budou automaticky vloženy do dokladu při aplikaci šablony. V rámci těchto textů je možné použít zástupné atributy

 • %1: Číslo dokumentu
 • %2: Variabilní symbol
 • %3: Variabilní symbol položky pozastávky
 • %4: Zúčtovací datum
 • %5: Datum splatnosti
 • %6: Datum splatnosti položky pozastávky
 • %7: Částka vč. měny
 • %8: Celková částka dokladu po odečtení všech pozastávek
 • %9: Částka pozastávky v procentech (pokud je definováno)
 • %10: Typ pozastávky (krátkodobá, dlouhodobá)

Pro každý řádek je možné definovat, zda se jedná o jedinečný (bude do dokladu vložen 1x) nebo o opakovatelná (bude do dokladu vložen tolikrát, kolik existuje řádků pozastávek v dokladu)

Aplikace pozastávky #

V rámci prodejních objednávky či prodejní faktury je na záložce akcí "Připravit" volba "Definovat pozastávky".

Aplikace pozastávek

Zde je možné manuálně vyplnit pozastávky, případně načíst výchozí hodnoty ze šablony. Při načtení hodnot ze šablony budou automaticky vloženy i související textové řádky (pokud je šablona má definované).

V rámci definice pozastávky na konkrétním dokladu je možné určit datovou formuli (o kolik má být pozastávka odložena) nebo zadat konkrétní datum splatnosti. Dále je nutné určit částku pozastávky, buďtov nominální hodnotě, nebo procentuálně. V rámci jednoho dokladu lze definovat pouze pomocí jednoho typu.

Účtování dokladu a plateb #

Během účtování není pozastávka uživatelsky nijak zpracována. Z technologických důvodů není rozdělení účtování na pozastávkové účty dostupné z náhledu účtování.

Pokud je aktivní volba "Automatické účtování pozastávek" v nastavení prodeje a pohledávek, automaticky se zaúčtování dokladů dojde k rozúčtování pozastávek dle definovaných pravidel a účtů. Pokud tato volba není aktivní, dojde k vytvoření řádků v nastaveném finančním deníku. Při účtování bankovního výpisu bude položka, která je spárování s položkou pozastávky, zaúčtována na příslušný finanční účet. Během účtování plateb nelze kombinovat vyrovnání jednou platbu více položek s rozdílným nastavením (pozastávka/standardní, krátkodobá/dlouhodobá apod..). V takovém případě je nutné rozdělit položku platby na více řádků (standardní funkčnost v deníku odsouhlasení plateb).

Omezení #

V současné verzi není možné párovat položky na platby přímo v položkách zákazníka, ale je nutné je spárovat skrz deník odsouhlasení plateb, případně pomocí přeúčtování položky skrz finanční deník.

V současné verzi není možné rozdělit již zaúčtovanou fakturu pomocí pozastávkové kalendáře. V takovém případě je nutné vytvořit interní dobropis dokladu a znovu dokladu zaúčtovat.

V současné verzi je nutné při stornu faktury obsahující pozastávky nejprve stornovat samotnou fakturu a následně pomocí finančního deníku stornovat i jednotlivé pozastávkové položky.

Nastavení #

Základní nastavení doplňku je rozprostřeno do několik částí systému

Nastavení prodeje a pohledávek #

Nová záložka Pozastávky splatnosti.

 • Šablona deníku pozastávky určuje šablonu finančního deníku, do kterého jsou řádky navrženy.
 • List deníku pozastávky určuje list finančního deníku, do kterého jsou řádky navrženy.
 • Protiúčet pozastávek určuje účet, přes který jsou pozastávky proúčtovány.
 • Automaticky účtování pozastávek určuje zda jsou pozastávky účtovány během účtování zdrojového dokladu.

Nastavení prodeje a pohledávek - nová pole

Všechna tři textová pole jsou povinná. Zadaný list finančního deníku musí mít definovánu číselnou řadu s povolenými ručními čísli (pozastávka se účtuje pod manuálním číslem – číslem původní faktury)

Účto skupiny zákazníků #

Nová pole na přehledu a na kartě účto skupin zákazníka:

 • Limit pro krátkodobou pozastávku určuje počet dní, do kterého je pozastávka účtována jako krátkodobá.
 • Splatnost pozastávky počítat z určuje pole, dle kterého se vypočítá datum splatnosti pozastávek. Možnosti jsou Zúčtovací datum (výchozí), Datum dokladu a Datum splatnosti.
 • Účto skupina krátkodobých pozastávek určuje účto skupinu použitou pro proúčtování krátkodobých pozastávek
 • Účto skupina dlouhodobých pozastávek určuje účto skupinu použitou pro proúčtování dlouhodobých pozastávek

Účto skupina krátkodobých pozastávek je povinné pole, ostatní pole jsou volitelná. Pokud ostatní pole nebudou vyplněna (Limit pro krátkodobou pozastávku), všechny pohledávky se budou účtovat jako krátkodobé.