Avíza karetních plateb AE111


Popis #

Avíza karetních plateb rozšiřují systém o automatické rozúčtovávání transakcí z platebních terminálů na vyrovnávací a poplatkové účty.

Použití #

Avízo #

Rozšíření přidává nový seznam Avíza karetních plateb.

Ze seznamu se lze prokliknout na kartu avíza, na které najdete pole:

 • Kategorie Obecné
  • Číslo - unikátní číslo dokladu. Čísla dokladu lze generovat pomocí číselných řad dle Nastavení Financí.
  • Popis
  • Datum dokladu
  • Zúčtovací datum - Pokud se jistny nebo poplatky účtují jakožto suma ze celý doklad, zobrazí se zúčtovací datum. Toto pole se automaticky počítá jakožto nejvyšší z dat transakcí jendotlivých řádků.
  • Typ platby - Určuje způsob, jakým jsou přijímány platby. Podle tohoto pole se poté importuje výkaz z banky.
  • Typ účtu - Určuje typ protiúčtu, z kterého se budou platby odúčtovávat.
  • Číslo účtu - Určuje číslo protiúčtu, z kterého se budou platby odúčtovávat.
 • Řádky avíza
 • Kategorie Účtování
  • Číslo účtu jistiny - Určuje číslo finančního účtu, na který se budou účtovat jistiny - netto částky z řádků.
  • Číslo účtu poplatku - Určuje číslo finančního účtu, na který se budou účtovat poplatky.
  • Zkratky globálních dimenzí 1 a 2 dle základního Nastavení financí.
  • Kód měny
  • Nastavení sumarizačního účtovaní - Určuje, zda se jistiny/poplatky mají účtovat po řádcích, nebo jako sumarizace za celý doklad.
   • Účtovat sumarizaci jistin
   • Účtovat sumarizaci poplatků

Na kartě v řádcích avíza jsou pole:

 • Datum transakce - Pokud se doklad neúčtuje jako sumarizace, toto datum se použije jakožto zúčtovací datum.
 • Popis
 • Částka brutto - celková platba před odečtením poplatku.
 • Částka poplatku
 • Částka netto - jistina
 • Číslo externího dokladu
 • Přes přizpůsobení lze dále přidat zkratky globálních dimenzí 1 a 2 dle základního Nastavení financí.
 • Pod řádky se nachází sumarizace částek brutto, poplatku a netto.

V akcích karty avíza naleznete:

 • Kategorie Proces
  • Importovat - spustí import výkazu z banky dle nastavení Typu platby na výkazu. Pokud v dokladu již existují řádky, budou odstraněny.
 • Kategorie Účtování
  • Účtovat - spustí účtovací proces avíza.
  • Náhled účtování - zobrazí položky, které by vznikly při účtování.

Založení avíza #

Při zakládání nového avíza je uživateli zobrazen výběr dostupných šablon avíz. Po zvolení šablony se doklad předvyplní informacemi z avíza. Pokud uživatel nezvolí žádnou šablonu, nepředvyplní se žádné informace a uživatel má možnost proces zakládání zrušit opuštením bez založení nové karty. Pokud existuje pouze jedna šablona, vybere se automaticky. Pokud neexistují žádné šablony, proces pokračuje stejným způsobem, jako když uživatel žádnou nevybere.

Číslo dokladu respektuje nastavení číselné řady dle Nastavení financí po vzoru základních dokladů, tzv. je možné nastavit výchozí čísla a vybrat více číselných řad pomocí Vztahů číselných řad.

Účtování avíza #

Pro spuštění procesu účtovaní musí mít doklad alespoň jeden řádek, a musí být správně nastaveno nastavení Kódu původů.

Na dokladu musí být vyplněna pole

 • Datum dokladu
 • Typ účtu
 • Číslo účtu
 • Číslo účtu jistiny
 • Číslo účtu poplatku

Na všech řádcích musí být vyplněno Datum transakce. Pokud se jistina i poplatky účtu pouze jako sumarizace, je potřeba datum vyplnit alespoň na jednom z řádků, při účtování se vždy bere v potaz pouze nejvyšší z hodnot pole Zúčtovací datum.

Poté se dle nastavení sumarizačního účtovaní rozúčtovávají jistiny a poplatky z nastaveného účtu.

 • Pokud je nastaveno sumarizační účtování jistiny/poplatku, zaúčtuje se jeden řádek finančního deníku za celý doklad pro jistiny, popř. jeden pro poplatky. Jakožto zúčtovací datum se použije nejvyšší z dat transakcí řádků.
 • Není-li nastaveno sumarizační účtování jistiny/poplatku pro každý z řádku dokladů se zaúčtuje jeden řádek finančního deníku pro jistiny, popř. popř jeden pro poplatky.
 • Je možné část řádku účtovat sumarizačně, a druhou část po řádcích.

Po úspěšném zaúčtování je doklad přenesen do Účtovaných avíz karetních plateb a původní doklad je odstraněn. Účtované doklady si ponechávájí čísla neúčtovaného dokladu.

Odstranění dokladu #

Manuální odstranění dokladu kterému bylo přiřazeno číslo z číselné řady s výchozími čísly vytvoří prazdný zaúčtovaný doklad na vyplnění číselné řady. Uživatel je před touto akcí informován.

Na Kartě Účtovaného avíza karetních plateb je akce Najít položky..., která zobrazí položky související s daným avízem (položky bankovního účtu, věcné položky a samotné avízo). Na stránkách Položky bankovního účtu a Věcné položky se akce Najít položky... chová stejně.

Párování #

Tento modul může být rozšířen o párovací funkcionalitu modulem AE112 Platební terminály. Více informací naleznete v dokumentaci modulu.

Nastavení #

Šablony avíz #

Při zakládání nového avíza je uživateli zobrazen výběr dostupných šablon avíz. Po zvolení šablony se doklad předvyplní informacemi z avíza. Pokud uživatel nezvolí žádnou šablonu, nepředvyplní se žádné informace a uživatel má možnost proces zakládání zrušit opuštením bez založení nové karty. Pokud existuje pouze jedna šablona, vybere se automaticky. Pokud neexistují žádné šablony, proces pokračuje stejným způsobem, jako když uživatel žádnou nevybere.

Na šabloně lze nastavit většinu polí, která jsou na samotné hlavičce výkazu, včetně výchozích dimenzí.

Nastavení financí #

Do Nastavení financí bylo do kategorie Pokladna přidáno pole Čísla avíz karetních plateb. Dle tohoto nastavení se přiřazují čísla nově založeným avízům.

Kódy původu #

Do Nastavení kódů původu bylo do kategorie Prodej přidáno pole Avíza karetních plateb. Tento kód původu se při účtování doplní do deníku financí.