Podpora tvorby DPH a výkazů AE038


Obecný popis #

Modul obsahuje nástroje usnadňující tvorbu DPH, státních a podnikových výkazů.

Přehled výkazů DPH #

Modul přidává nový seznam a kartu Přehled výkazů DPH.

Přehled výkazů DPH - seznam

Přehled výkazů DPH - karta

Na kartě hlavičky jsou kromě obecných funkcí a informací k dispozici i nastavení, která jsou při využívání výchozí sestavy pro export výkazu DPH k dispozici na stránce nastavení sestavy.

Karta nabízí standardní ovládání dokumentu jako vydávání, znovuotevírání, účtování a jiné funkce.

Dále nabízí akce

 • Návrh řádků
  • Na výkazu je možné využít funkci pro návrh řádků, ta podle stránek Nastavení výkazů DPH a Výkazy DPH vygeneruje a vypočítá řádky pro daný výkaz. Před generováním řádků se existující řádky odstraní a odpárují od Položek DPH.
  • Na stránce Výkazy lze využít akci Náhled, pokud bude stránka nastavena jako Karta výkazu DPH, částky by měly odpovídat.
 • Sumarizace DPH položek
  • Z výkazu lze spustit sestavu umožňující zobrazení položek DPH dle účto skupin.
  • Sestavu lze vytisknout po jednotlivých položkách nebo po číslech dokladu.
  • Sestava umožňuje zobrazit souhrnný přehled po jednotlivých účto skupinách.
  • Náhled sumarizace DPH položek
 • Akce Exportovat
  • Akce vytvoří XML soubor založený na aktuálním nastavení systému a aktuálních datech uložených v příslušných tabulkách.
  • Exportované XML

Změna DPH obchodních účto skupin plátce/neplátce DPH #

Pro rozlišení zákazníků/dodavatelů, kteří jsou plátci DPH (resp. neplátci DPH) je použito pole DPH obchodní účto skupina dodavatele/zákazníka. Pro plátce i neplátce DPH jsou použity rozdílné DPH obchodní účto skupiny (v případě nutnosti navíc rozlišené na speciální účto skupiny dodavatelů/zákazníků). Toto pole bude automaticky měněno na pozadí při vyplnění či odstranění hodnoty z pole DIČ. Na existující doklady (zaúčtované i nezaúčtované) nebude mít změna žádný vliv.

Lze vyplnit DIČ na kartě zákazníka/dodavatele.

 • (Ne)vyplnění DIČ určuje, zda je zákazník/dodavatel (ne)plátcem DPH, dle toho se poté načítá DPH obchodní účto skupiny dle nastavení v seznamu.
 • Při změně z prázdné hodnoty na vyplněnou hodnotu (či opačně) dojde ke změně pole DPH obchodní účto skupina zákazníka/dodavatele dle použitého nastavení.
 • Zaměňované skupiny je nutno nastavit v seznamu DPH obchodních účto skupin. Pro skupinu plátce je nutné nastavit odpovídající skupinu neplátce a naopak. Nastavení je rozdělené na dodavatele a zákazníky.

Pokud je DIČ skupinové, tak je zakázané účtování dokladů.

Rozšíření kontrolního hlášení a načítání DIČ #

Samotné kontrolní hlášení bude možné vygenerovat z nově založené karty kontrolního hlášení. Po zadání období, za které se kontrolní hlášení generuje a po specifikaci odpovídajícího výkazu DPH (který bude obsahovat správně nakonfigurované vazby kombinací DPH účto skupin a sekcí kontrolního hlášení), bude možné vygenerovat řádky kontrolního hlášení. Pro snadnější analýzu řádků kontrolního hlášení bude možné navrhnout slučovací řádky A5 a B3 rozpadlé do jednotlivých položek dokladů.

V případě zjištění chybně určené věty kontrolního hlášení u jakékoliv položky, bude možné manuálně tuto větu změnit. V případě zjištění položky kontrolního hlášení, která by správně neměla být obsažena v kontrolním hlášení, bude možné položku uživatelsky vyloučit z exportovaných dat. Po uživatelské kontrole navrženého kontrolního hlášení bude možné kontrolní hlášení vydat a exportovat. Během exportu bude možné doplnit potřebné identifikační údaje a zadat typ exportovaného kontrolního hlášení (řádné, opravné, následné).

Vyloučení interních storen účtovaných dokladů #

Kontrolní hlášení má funkcionalitu vyloučení interních storen účtovaných dokladů. Tato funkcionalita automaticky z exportu Kontrolního hlášení DPH vyloučí doklady, které byly stornovány/stornují jiné účtované doklady.

Tyto vyloučené doklady jsou ukládány v tabulce Stornované dokumenty, která je uživatelsky přístupná a editovatelná.

Do této tabulky je umožněno uživatelům vkládat nové záznamy. Tabulka neobsahuje kontroly na splněné vazby a částky dokladů, které byly vzájemně propojeny pro stornování. Toto záleží na uživateli.

 • Ve Stornovaných dokumentech lze manuálně zadat číslo účtované prodejní faktury i číslo účtovaného prodejního dobropisu.
 • Stornované dokumenty jsou automaticky založeny při použití akce Storno dostupné na zaúčtované faktuře.
 • V Sekci kontrolního hlášení DPH je zaškrtávátko Automaticky vyjmout stornovane doklady, pokud je zaškrtnuto, dokumenty uvedené mezi stornovanými dokumenty jsou při návrhu kontrolního hlášení automaticky označeny příznakem Stornováno a příznakem Vyjmout z exportu.
  • Takto označené řádky nejsou zahrnuty do exportu.

Změna věty A4/A5 a B2/B3 dle DIČ #

Je upraven způsob návrhu Kontrolního hlášení DPH tak, aby v případě zařazení dokladu do věty A4 (resp. B2) a v případě, kdy u dokladu není uvedeno DIČ subjektu, došlo k automatickému přeřazení do součtových vět A5 (resp. B3).

 • Doklady s celkovou částkou vyšší než 10 000,- vč. DPH neobsahující DIČ subjektu jsou automaticky zařazeny do věty A5 (resp. B3).
 • DIČ lze v kontrolním hlášení k dokladu manuálně doplnit a lze manuálně změnit větu položky kontrolního hlášení.

Kontrola vyplnění DIČ #

Pokud je na kartě zákazníka nebo kartě dodavatele zadána do pole DIČ hodnota Skupinove_DPH, například během stažení dat z ARESu, automaticky je přepsána předchozí hodnotou.

Přidané sestavy #

 • Přehled účetní transakce
  • Spustitelná ze stránky Finanční žurnály
  • Umožňuje prohlížet detaily účtovacích transakcí
  • SestavaPrehledUcetniTransakceNahled
 • Přehled prodejních dobropisů s odloženou DPH
 • Vypočítat a účtovat vyrovnání výkazu DPH

Položky DPH #

Původní DPH #

Tuto funkcionalitu je potřeba aktivovat dle nastavení níže.

Do Položky DPH byly přidány sloupce sledující částky původní měny před zaúčtováním.

 • Částka v původní měně - zachovává částku ve měně zdrojového řádku finančního deníku
 • Kód původní měny - zachovává kód měny zdrojového řádku finančního deníku
 • Kurz původní měny - zachovává kurz zdrojového řádku finančního deníku
  • Dle vzorce Částka základu DPH ÷ Částka zákl.DPH ve zdr.měně
  • Přesnost na setiny (0.01)
  • Pokud byl zdrojový řádek finančního deníku v lokální měně, kurz je 1
 • Základ v původní měně - zachovává základ ve měně zdrojového řádku finančního deníku

Změna data DPH #

V případě, že se jedná o neuzavřenou nákupní fakturu, je možno změnit datum DPH skrze akci Změnit datum DPH. Daný uživatel musí mít v Nastavení uživatelů povoleno možnost měnit Datum DPH.

Dále přidaná pole #

 • Účetní schémata
  • Číslo řádku pro tisk
   • K dispozici při úpravě účetního schématu (stránka Účetní schéma -> Proces -> Upravit účetní schéma).
   • Bráno v potaz v sestavách přidaných v tomto modulu.
  • Korekce
   • K dispozici při výběru rozložení sloupců (stránka Účetní schéma -> Proces -> Nastavit rozložení sloupců).
   • Umožňuje označení sloupce korekce pro rozvahu.
   • Korekční sloupec je vypočítaný dle korekční řady.

Nastavení #

Modul využívá, rozšiřuje a přidává následující nastavení:

 • Nastavení statutárního vykazování
  • Číselná řada DPH výkazů - kategorie Výkaz DPH
  • Maximální úroveň výpočtu - kategorie Zástupce -> Účetní schémata
   • Umožňuje upravit maximální hloubku při zpracovávání vzorců
  • Zahrnout doklady bez DIČ do zjednodušené sekce - kategorie Kontrolní hlášení DPH
   • Aktivuje automatickou záměnu sekcí kontrolního hlašení v případě, kdy položka nemá vyplněné DIČ a pro danou sekci existuje zjednodušená sekce.
  • Zaokrouhlit na celá čísla - výchozí hodnota pro zaokrouhlování
 • Nastavení financí
  • Počítat původní DPH hodnoty v položkách DPH - kategorie Obecné
 • Nastavení výkazů DPH
  • Při instalaci rozšíření se automaticky naplánuje úloha, která se pokusí toto nastavení automaticky vyplnit (data ke dni 10.2.2022)
   • Úlohu je možné znovu manuálně naplánovat - Codeunit 79205
  • Lze spustit vyhledáváním nebo prokliknutím přes akci na stránce Šablony výkazu DPH (Související -> Šablona -> Nastavení řádků)
  • Umožňuje vytvořit strukturu řádků pro kartu Výkaz DPH pomocí mapování atributů do řádků a sloupců
  • Nastavení je vázané na Název šablony výkazu DPH
 • Výkazy DPH
  • Základní, neupravená funkcionalita
  • K jednotlivým číselným řadám je potřeba zvolit odpovídající atributy, aby bylo možné zařadit vzniklé Položky DPH
 • Nastavení uživatelů
  • Je umožněno nastavit, zdali má uživatel právo měnit Datum DPH v Položkách DPH.

Zaměňované skupiny je nutno nastavit v seznamu DPH obchodních účto skupin. Pro skupinu plátce je nutné nastavit odpovídající skupinu neplátce a naopak. Nastavení je rozdělené na dodavatele a zákazníky.

DPH obchodní účto skupiny