EDI AE099


Obecný popis #

Rozšíření EDI slouží ke zpracovávání příchozích EDI zpráv a odesílání vygenerovaných EDI zpráv z dokladů v systému Business Central.

Prvky EDI modulu #

EDI outbox (seznam + karta) #

Jedná se o dokument shromaždující data, která budou použita pro vygenerování EDI zprávy. Outbox vzniká zpravidla ze zaúčtovaného dokladu typu faktura nebo dobropis, případně z nezaúčtovaného nákupního dokladu, a to jeho odesláním standardní akcí Odeslat na zaúčtovaném dokladu, případně akcí Úctovat a Odeslat na nezaúčtovaném dokladu. Outbox představuje mezivrstvu mezi prodejním/nákupním dokumentem a koncovým zpracovatelem EDI zprávy.

Outbox má obdobnou datovou strukturu jako standardní prodejní/nákupní doklad, a to jak v rámci hlavičky, tak i řádků. Oproti standardní struktuře obsahuje navíc několik polí:

 • Číslo položky - unikátní identifikátor outboxu, pro uživatele nemá velký význam, standardně je skrytý
 • GLN - představuje základní indentifikátor strany elektronické komunikace. Toto pole bylo navíc přidáno do hlavičky nezaúčtovaných i zaúčtovaných dokladů, kde je plněno ze zákazníka při jeho validaci. Na zákazníkovi se jedná o standardní pole. Pole má maximální délku 13 znaků
 • Vytvořeno - datum a čas vzniku outboxu
 • Vytvořil(a) - identifikace uživatelé, který vytvořil outbox (standardně skryto)
 • Číslo dokladu původu - číslo dokladu, ze kterého byl daný outbox vytvořen
 • Stav - aktuální stav outboxu, při kliku na hodnotu stavu je otevřen protokol aktuálního outboxu pro zjištění dalších podrobností.
  • K odeslání - Počáteční stav, při vytvoření outboxu. Pokud je aktivní úloha s č. 79127 (Odeslat EDI zprávy), je outbox touto úlohou automaticky zpracován a zpráva je odeslána.
  • Chyba - Při generování nebo odesílání zprávy došlo k chybě. Aktuální dokument neni zahrnut do automatického zpracování.
  • Odloženo - Aktuální outbox je vyloučen
 • Typ - typ (prodej/nákup) dokladu, ze kterého byl daný outbox vytvořen
 • Typ dokladu - typ (faktura/dobropis/objednávka), ze kterého byl daný outbox vytvořen
 • Kód poskytovatele - Identifikátor konfigurace, která se použije při zakládání a odeslání zprávy. Vychází z hodnoty nastavené na použitém profilu odesílání dokladů na původním dokumentu.

Akce #

 • Hlavička
  • Přesunout do archivu - Daný dokument je pouze přesunut do archivu a není odeslán.
  • Odeslat nyní a přesunout do archivu - Vytvoří jednorázovou položku fronty úloh k vygenerování a odeslání zprávy, která je spuštěna ihned. V případě, že byla zpráva úspěsně vygenerována z dostupných dat a odeslána, je outbox přesunut do archivu. V případě něúspěchu, ať už při generování, nebo odeslání zprávy je změněn stav outboxu na Chyba a zároveň se v položkách fronty úloh bude nacházet jednorázová úloha taktéž ve stavu Chyba. Jednorázová úloha je vytvářena s kategorií fronty úloh s kódem EDI. Pro tuto kategorii je vhodné v rámci rozšíření Advanced job queue management (AE005) nastavit automatické zasílání notifikací o vzniklé chybě. Při opětovném pokusu o manuální odeslání je původní záznam jednorázové úlohy smazán a následně vytvořen nový.
  • Obnovit stav - Změni stav outboxu na K odeslání. Má využití především v případě, že chceme outbox s chybovým stavem opět zařadit k automatickému zpracování.
  • Odložit - Změní stav outboxu na Odloženo. Následně outbox nebude automaticky zpracován.
  • Náhled zprávy - Vygeneruje a zobrazí textovou zprávu na základě dat v outboxu a konfigurace poskytovatele. Standardně se jedná o zprávu ve formátu xml nebo json. Náhled této zprávy odpovídá reálnému výstupu, který bude odeslán skrze EDI integraci. Zobrazovací stránka nabízí v pravém dolním rohu akci Stáhnout, která uživateli nabídne ke stažení tento výstup. Takto stažený soubor je možné využit v situacích výpadku integrace s možností manuálního nahrání do cílového systému. V tuto chvíli je známo, že náhled nefunguje korektně v prohlížeči Mozilla Firefox.
  • Doklad původu - Zobrazí doklad, ze kterého byl outbox vytvořen. Typicky se jedná o účtovanou prodejní fakturu.
  • Dimenze - Zobrazí dimenze přenesené z původního dokladu. Dimenze není možné upravovat.
  • Další pole - Zobrazí pole a jejich hodnoty definované v rámci konfigurace poskytovatele, která jsou specifická pro danou integraci a která nepokrývají standardní pole v outboxu. Hodnoty těchto polí jsou pak použita při generování zprávy tak, jak je definováno v Mapování polí na stránce Poskytovatelé EDI. V případě změny mapování polí musí být pro jejich aplikaci outbox znovu vytvořen.
  • Protokol EDI outboxu - Otevře protokol pro daný outbox. Více informací o protokolu viz kapitola Prvky EDI modulu - Protokol EDI outboxu.
 • Řádky
  • Zobrazit původní řádek - Zobrazí konkrétní řádek původní dokladu, ze kterého byl vytvořen řádek outboxu.
  • Dimenze - Zobrazí dimenze přenesené z původního řádku dokladu. Dimenze není možné upravovat.
  • Zobrazit další pole - Zobrazí pole daného řádku a jejich hodnoty definované v rámci konfigurace poskytovatele, která jsou specifická pro danou integraci a která nepokrývají standardní pole v řádku outboxu.

Archiv EDI outboxu (seznam + karta) #

Archiv EDI outboxu je archivní dokument, který vzniká po úspěšném odeslání EDI zprávy z outboxu, případně po jeho manuální archivaci. Má stejnou strukturu jako outbox, avšak neobsahuje informaci o stavu a dále je v něm uložena celá původní zpráva, tak jak byla odeslána. Stejně jako EDI outbox nabízí akce pro zobrazení původního dokladu, řádků dokladu, dimenzí, dalších polí a náhledu zprávy. V náhledu zprávy již není zpráva znovu generována z dostupných dat, ale je načtena z uložené původní zprávy.

Protokol EDI outboxu #

Protokol je určen k uchovávání informací o uskutečněných událostech týkajících se EDI outboxu. Do nafiltrovaného protokolu je možné přistupovat pomocí akce Protokol EDI outboxu ze zaúčtovaného dokladu v zálozce Související, z EDI outboxu a z Archivu EDI outboxu. Nenafiltrovaný protokol je možné také nalézt přes vyhledávání. Protokol obsahuje následující pole:

 • Datum/Čas - datum a čas uskutečnění události
 • Doklad původu - původní doklad, ze kterého byl vytvořen outbox. Tato informace je důležita především pro protokolování chybových událostí zakládání outboxu, kdy outbox ještě nefiguruje jako indentifikátor, jelikož nebyl ještě založen.
 • Číslo outbox položky - indentifikátor outboxu
 • Typ události - v současné době jsou protokolovány následující typy událostí:
  • Vytvořeno - vytváření outboxu z původního dokladu (přes akci Odeslat)
  • Zpráva vygenerována - událost předcházející odeslání zprávy, za tuto událost se nepovažuje uživatelský náhled zprávy přes akci v outboxu
  • Odesláno - odeslání EDI zprávy skrze integraci
  • Přesunuto do archivu - přesun do archivu po odeslání zprávy nebo při manuální archivaci
  • Stav obnoven - stisknutí akce Obnovit stav v outboxu
  • Odloženo - stisknutí akce Odložit v outboxu
 • Výsledek - výsledek události, který může být Úspěch nebo Selhání
 • Text chyby - v případě selhání události je zde uvedená chybová hláška
 • Kód poskytovatele

Akce #

Zásobník volání chyby - v případě selhání události zobrazí další podrobnosti o chybě, které může využít technik k řešení problému

Pohledy #

Stránka logování má předdefinované následující pohledy pro přehlednější práci:

 • Pouze sehlání - zobrazí pouze záznamy s výsledkem události Selhání
 • Pouze vytvoření - zobrazí pouze záznamy s typem události Vytvořeno
 • Pouze odeslání - zobrazí pouze záznamy s typem události Odesláno

EDI Inbox (seznam + karta) #

Jedná se o dokument shromaždující data, která budou použita pro vytvoření nezaúčtovaného dokladu v BC. Inbox vzniká úspěšným stažením EDI zprávy dle nastavení poskytovatele EDI. Inbox představuje mezivrstvu mezi EDI zprávou vygenerovanou poskytovatelem EDI a nezaúčtovaným prodejním/nákupním dokumentem.

Inbox má obdobnou datovou strukturu jako standardní prodejní/nákupní doklad, a to jak v rámci hlavičky, tak i řádků. Oproti standardní struktuře obsahuje navíc několik polí:

 • ID příchozí zprávy - unikátní identifikátor EDI poskytovatele pro danou EDI zprávu
 • Číslo položky - unikátní identifikátor položky inboxu, pro uživatele nemá velký význam, standardně je skrytý
 • GLN - představuje základní indentifikátor strany elektronické komunikace. Toto pole bylo navíc přidáno do hlavičky nezaúčtovaných i zaúčtovaných dokladů, kde je plněno ze zákazníka při jeho validaci. Na zákazníkovi se jedná o standardní pole. Pole má maximální délku 13 znaků. Pomocí hodnoty tohoto pole je identifikován odpovídající zákazník založený v BC (podle pole GLN na zákazníkovi), pro kterého bude následně vytvořen cílový doklad.
 • Vytvořeno - datum a čas vzniku inboxu
 • Číslo dokladu - Číslo dokladu, které určil poskytovatel EDI. Na základě nastavení je možné používat tuto hodnotu jako číslo cílového dokladu nebo může být použita vybraná číselná řada.
 • Stav - aktuální stav inboxu, při kliku na hodnotu stavu je otevřen protokol aktuálního inboxu pro zjištění dalších podrobností.
  • Připraveno - Zpráva byla úspěšně stažena a byla úspěšně ověřena možnost vytvoření cílového dokumentu. Pokud je aktivní úloha s č. 79140 (EDI inbox - vytvořit cílové dokumenty), je inbox touto úlohou automaticky zpracován a cílový dokument je vytvořen.
  • Chyba - Při vytváření obsahu inboxu z příchozí EDI zprávy nebo při validaci možnosti vytvoření cílového dokladu došlo k chybě. Zpravidla se jedná o chybu neexistující hodnoty v číselníku nebo chybějícího mapování hodnot.
 • Typ - typ (prodej/nákup) dokladu, který bude z inboxu vytvořen
 • Typ dokladu - typ (faktura/dobropis/objednávka), který bude z inboxu vytvořen
 • Kód poskytovatele - Identifikátor konfigurace, která byla použita pro stažení dané zprávy. Zároveň určuje konfiguraci, která bude použita při založení cílového dokladu.

Akce #

 • Hlavička
  • Přijmout nové zprávy (pouze v seznamu) - Zavolá požadavek k poskytovateli EDI ke stažení nových zpráv. Po stažení zpráv jsou jednotlivé zprávy uloženy jako položky EDI inboxu. Jsou uloženy pouze položky, které dle ID příchozí zprávy v inboxu ještě neexistují. Stejná akce může být prováděna periodicky pomocí úlohy s č. 79126 (Přijmout EDI zprávy), která vytváří jednorázové položky fronty úloh pro stažení nových zpráv pro jednotlivé poskytovatele EDI s nastaveným směrem Inbox. V případě chyby zpracování příchozí zprávy je stále vytvořena položka inboxu s chybovým stavem a uloženým obsahem příchozí zprávy.
  • Přesunout do archivu - Inbox je pouze přesunut do archivu a nedojde k vytvoření cílového dokladu. V případě povoleného potvrzování přijaté EDI zprávy na poskytovateli EDI, je daná zpráva po přesunutí také potvrzena.
  • Vytvořit a přesunout do archivu - Z informací, které jsou uloženy v inboxu je vytvořen cílový dokument. Po jeho úspěšném vytvoření je odeslána poskytovateli EDI informace o přijetí zprávy (pokud je povoleno v nastavení) a inbox je následně archivován. Pro použití této akce musí být inbox ve stavu Připraveno.
  • Načíst zprávu znovu - Pokusí se od poskytovatele EDI načíst vybranou zprávu znovu. Zpravidla se využije ve chvíli, kdy dojde na straně poskytovatele ke změně obsahu zprávy a tuto změnu chceme následně propsat do existující inboxové položky.
  • Ověřit data - Pro aktuální obsah inboxu je ověřeno, zda je z něj možné úspěšně vytvořit cílový dokument. Tato činnost se děje automaticky při přijmutí nových zpráv a proto je tato akce určena především pro opravu inboxu, který je v chybovém stavu a důvod, tohoto stavu byl opraven.
  • Náhled zprávy - Načte a zobrazí originální podobu příchozí zprávy.
  • Dimenze - Zobrazí dimenze získané z příchozí zprávu. Tyto dimenze budou přeneseny do cílového dokladu. Tyto dimenze, resp. jejich hodnoty mají přednost před automaticky generovanými dimenzemi např. při validaci zákazníka či dodavatele na cílovém dokladu.
  • Další pole - Zobrazí pole a jejich hodnoty definované v rámci konfigurace poskytovatele, která jsou specifická pro danou integraci a která nepokrývají standardní pole v inbox. Hodnoty těchto polí jsou pak použita při vytváření cílového dokladu tak, jak je definováno v Mapování polí na stránce Poskytovatelé EDI.
 • Řádky
  • Dimenze - Zobrazí dimenze získané z příchozí zprávu. Tyto dimenze budou přeneseny do řádku cílového dokladu. Tyto dimenze, resp. jejich hodnoty mají přednost před automaticky generovanými dimenzemi např. při validaci zákazníka či dodavatele na cílovém dokladu.
  • Zobrazit další pole - Zobrazí pole daného řádku a jejich hodnoty definované v rámci konfigurace poskytovatele, která jsou specifická pro danou integraci a která nepokrývají standardní pole v řádku inboxu.

Archiv EDI inboxu (seznam + karta) #

Archiv EDI inboxu je archivní dokument, který vznikná po úspěšném vytvoření cílového dokladu z inboxu, případně po jeho manuální archivaci. Má stejnou strukturu jako inox, avšak neobsahuje informaci o stavu a dále je v něm uložena celá původní zpráva, tak jak byla přijata. Stejně jako EDI inbox nabízí akce pro zobrazení dimenzí, dalších polí a náhledu zprávy. Dále obsahuje proklik do vytvořeného cílového dokumentu a do protokolu inboxu.

Protokol EDI inboxu #

Protokol je určen k uchovávání informací o uskutečněných událostech týkajících se EDI inboxu. Do nafiltrovaného protokolu je možné přistupovat pomocí akce Protokolinboxu jak z nezaúčtovaného, tak i zaúčtovaného dokladu v zálozce Související a dále z EDI inboxu a z Archivu EDI inboxu. Nenafiltrovaný protokol je možné také nalézt přes vyhledávání. Protokol obsahuje následující pole:

 • Datum/Čas - datum a čas uskutečnění události
 • Cílový dokument - Doklad, který byl z inboxu vytvořen. Může se jednat o nezaúčtovaný i zaúčtovaný doklad.
 • Číslo položky inboxu - indentifikátor inboxu
 • Typ události - v současné době jsou protokolovány následující typy událostí:
  • Zpracováno - zpracování příchozí EDI zprávy a vytvoření inboxu
  • Ověření dat - ověřování, zda je možné z daného inboxu vytvořit cílový doklad
  • Cílový doklad vytvořen - vytvoření cílového dokladu
  • Přesunuto do archivu - přesun do archivu po vytvoření cílového dokladu nebo při manuální archivaci
  • Zpráva potvrzena - indikuje, zda byla odeslána informace poskytovateli EDI o úspěšném zpracování zprávy
 • Výsledek - výsledek události, který může být Úspěch nebo Selhání
 • Text chyby - v případě selhání události je zde uvedená chybová hláška
 • Kód poskytovatele

Akce #

Zásobník volání chyby - v případě selhání události zobrazí další podrobnosti o chybě, které může využít technik k řešení problému

Pohledy #

Stránka logování má předdefinované následující pohledy pro přehlednější práci:

 • Pouze sehlání - zobrazí pouze záznamy s výsledkem události Selhání

Rozšíření funkcionality profilů odesílání dokladů #

V profilech odesílání dokladu přibyla možnost odeslat daný doklad přes modul EDI. Tato možnost se povoluje v poli EDI zpráva s volbou Elektronicky. Po výběru této volby je potřeba zvolit Kód poskytovatele, díky kterému systém bude vědět, jakým způsobem má postupovat při vytváření outboxu, či jaké kontroly má vykonávat před účtováním dokladu.

Rozšíření účtované prodejní faktury/dobropisu (seznam + karta) #

Byla přidána následující pole specifická pro EDI komunikaci:

 • Stav outboxu - Identifikuje v jakém stavu se právě nachází outbox vytvořený z daného zaúčtovaného dokladu
  • Možné stavy:
   • Žádný - outbox neexistuje a ani nebyl v minulosti pokus o jeho vytvoření
   • K odeslání - outbox byl vytvořen a je označen k dalšímu zpracování a odeslání
   • Chyba - došlo k chybě při vytváření outboxu nebo při jeho následném zpracování
   • Odloženo - outbox byl vytvořen a je vyjmut z automatického zpracování a odeslání
   • Odesláno - EDI zpráva byla úspěšně odeslána a outbox byl přesunut do archivu
   • Archivováno manuálně - Vytvořený outbox byl manuálně přesunut do archivu a EDI zpráva nebyla odeslána
 • GLN zákazníka - identifikátor zákazníka pro elektronickou dokumentaci, standardně se propisuje ze zákazníka
 • Kód poskytovatele - určuje konfiguraci, která je použita pro odeslání zaúčtovaného dokladu

Akce #

Související - EDI - Zobrazit související outbox položku - pokud byl pro zaúčtovaný doklad již vytvořen outbox, pomocí této akce je možné jej otevřít Související - EDI - Zobrazit související archiv outboxu - pokud pro zaúčtovaný doklad existuje archiv outboxu, pomocí této akce je možné jej otevřít Související - EDI - Protokol EDI outboxu - Zobrazí protokol outboxu pro vybraný zaúčtovaný doklad. Pokud dojde k chybě při vytváření outboxu po odeslání dokladu, tato chyba bude v protokolu zaznamenána. Související - EDI - Protokol inboxu - Zobrazí protokol inboxu pro vybraný zaúčtovaný doklad. Související - EDI - Zobrazit související inbox archiv - Otevře archivní položku inboxu, že které byl vytvořen doklad.

Obecný postup vytvoření a odeslání EDI zprávy #

 1. Vytvořit nezaúčtovaný doklad se zákazníkem/dodavatelem, který má na kartě zákazníka/dodavatele vyplněno pole GLN, které v rámci elektronické komunikace funguje jako jednoznačný identifikátor komunikační strany. Současně musí být pole GLN vyplněno také na stránce Informace o společnosti k identifikaci společnosti jakožto jedné ze stran EDI komunikace. Aby byl doklad identifikován jako předmět EDI komunikace, je nutné, aby měl zákazník/dodavatel vyplněný Profil odesílání dokladů, který povoluje EDI zprávy viz Rozšíření funkcionality profilů odesílání dokladů. Případně je možné dodatečně vybrat Profil odesílání dokladů přímo na samotném dokladu.
 2. Zvolit akci Účtovat, případně Účtovat a odeslat. Před samotným účtováním se provedou potřebné kontroly validity dat. V případě akce Úctovat a odeslat je po zaúčtování automaticky vytvořen outbox (zpráva ještě nebyla odeslána).
 3. Pokud v předchozím kroku byla zvolena akce Účtovat, je potřeba na vzniklém zaúčtovaném dokladu v záložce Tisk/Odeslat, zvolit akci Odeslat. Po potvrzení vznikne outbox (zpráva ještě nebyla odeslána). Systém umožňuje v seznamu vybrat více účtovaných dokladů a hromadně pro ně přes akci Odeslat, vytvořit outbox. Do vytvořeného outboxu je možné se ze zaúčtovaného dokladu dostat pomocí akce Zobrazit související outbox položku.
 4. Pokud je aktivní úloha s č. 79127 (Odeslat EDI zprávy), systém se pokusí vytvořené outboxové položky v naplánovaný čas odeslat. Další možností je odeslat EDI zprávy z outboxu manuálně přes akci Odeslat nyní a přesunout do archivu. Takto je možné odeslat zprávy hromadně při označení více položek v seznamu outboxu.
 5. Pokud byla úspěšně odeslána zpráva, byl outbox přesunut do archivu. V případě neuspěšného odeslání je stav daného outboxu změněn na Chyba. Při pokliku na stav je uživatel přesunut do protokolu outboxu, kde je možné zjistit z jakého důvodu nedošlo k úspěšnému odeslání.

Obecný postup přijímání EDI zpráv a vytvoření cílových dokladů #

 1. Na stránce EDI Inbox zvolit akci Přijmout nové zprávy (v případě použití automatické úlohy č. 79126 "Přijmout EDI zprávy" tento krok není nutný). Pokud existuje více nakonfigurovaných poskytovatelů s příznakem inbox, je potřeba vybrat, od kterého poskytovatele mají být nové zprávy přijaty. Následně dojde ke stažení nových zpráv od poskytovatele EDI a založení položek EDI Inboxu. Jedna položka EDI inboxu odpovídá jedné přijaté EDI zprávě.
 2. U nově vytvořených položek EDI inboxu je potřeba zkontrolovat, zda jsou ve stavu Připraveno. V případě, že je některá z položek ve stavu Chyba, znamená to, že došlo během procesu zpracovávání zprávy nebo během ověřování dat k chybě, kterou je potřeba před založením cílového dokumentu opravit. Více informací o chybě je možné zobrazit kliknutím na stav Chyba. V případě, že došlo k selhání během události typu Zpracováno, znamená to, že položka inboxu nebyla korektně založena. Již během zakládání inboxu dochází k překladu hodnot dle mapování číselníků, pokud tedy dojde k nenalezení tohoto mapování, dojde k chybě již během událostí Zpracováno. Po vyřešení dané chyby je potřeba spustit akci Načíst zprávu znovu. Selhání během události typu Ověření dat znamená, že z dat, která jsou obsažena v inboxu, není možné vytvořit cílový doklad. Po vyřešení chyby této událost je potřeba spustit akci Ověřit data. Jakmile bude mít inbox stav Připraveno, je možné pokračovat v dalším kroku.
 3. Z položek ve stavu Připraveno je možné vytvořit cílové doklady pomocí akce Vytvořit a přesunout do archivu a to jak pro jednu položku inboxu, tak i pro výběr. Případně je možné využít automatickou úlohu č. 79140 (EDI inbox - vytvořit cílové dokumenty), která prochází všechny položky inboxu ve stavu Připraveno a zakládá pro ně cílové doklady.

Nastavení #

Pro korektní fungování EDI modulu je potřebné nastavit jednotlivé EDI poskytovatele, mapování polí a mapování číselníků, které společně představují unikátní konfiguraci k přijímání a odesílání EDI zpráv. Pro jednotlivé EDI poskytovatele existuje samostatné rozšíření implementující tento základní modul dle potřeby a zpravidla se předpokládá, že jsou během jejich instalace předkonfigurovány, nebo jejich konfiguraci zajišťuje zkušený uživatel.

Poskytovatelé EDI #

V následující tabulce je vysvětlen význam jednotlivých polí na stránce Poskytovatelé EDI, která je přístupná přes vyhledávání.

Název pole Popis
Kód Identifikátor poskytovatele
Směr Určuje, zda poskytovatel definuje odesílání nebo přijímání EDI zpráv
Typ dokumentu - faktura Identifikátor dokladu typu faktura
Typ dokumentu - dobropis Identifikátor dokladu typu dobropis
Typ služby Typ služby, které přidávají jednotlivá rozšíření implementující tento EDI modul. Jedno rozšíření může přidávat více typů služeb
URL služby Základní URL adresa, která slouží jako výchozí bod přístupu k výměně dat s poskytovatelem
URL cesta pro přijímání zpráv Endpoint sloužící ke stahování nových EDI zpráv do inboxu
URL cesta potvrzení přijetí zprávy Endpoint sloužící k potvrzení přijetí EDI zprávy, aby nedocházelo ke stahování již přijatých a zpracovaných zpráv
URL cesta pro odesílání zpráv Endpoint sloužící k odesílání vygenerovaných zpráv z outboxu
Kódování zprávy Typ kódování při čtení a generování zpráv (pokud není specifikováno, je použito kódování UTF-8)
Kód konfigurace autentizace REST Kód konfigurace autentizace z rozšíření AA-AE051 REST helper určující způsob autentizace pro přístup k endpointům poskytovatele
Formát zprávy Specifikuje formát zprávy EDI komunikace daného poskytovatele (nyní je podporován formát XML nebo JSON)

Mapování polí #

V následující tabulce je vysvětlen význam jednotlivých polí na stránce Mapování polí, která je přístupná skrze stránku Poskytovatelé EDI. Mapování je vždy vztažené k určitém poskytovateli EDI. Mapování polí slouží pro korektní vytvoření inboxu, jelikož dává systému informaci o tom, do jakým tabulek a polí mají být vloženy hodnoty z přijaté EDI zprávy. V případě outboxu je mapování použito k určení dalších polí nad rámec EDI modulu.

Název pole Popis
Cesta elementu XPath nebo JPath výraz (dle formátu zprávy) určující konkrétní prvek ve struktuře EDI zprávy
Popis Popis prvku, který se následně objeví v přehledu rozšířených polí v hlavičce či řádcích outboxu, inboxu
Typ tabulky Určuje, zda je prvek součástí hlavičky nebo řádku outboxu, inboxu
EDI typ řádku Je validní pouze pro typ tabulky Řádek, určuje pro jaký typ řádku (finanční účet, zboží...) je prvek určen
Číslo BC tabulky Určuje číslo tabulky dokladu, či řádku dokladu, ze kterého je outbox vytvářen
Číslo BC pole Určuje číslo pole dokladu, či řádku dokladu, ze kterého je outbox vytvářen
Pravidlo transformace Určuje jakým způsobem bude hodnota, která je načítána z BC pole (outbox) nebo vkládána do BC pole (inbox), upravena, aby vyhovovala potřebám integrace
Použít související tabulku Určuje, zda se použije přímo hodnota, která je načítána z BC pole (outbox) nebo vkládána do BC pole (inbox), nebo je tato hodnota považována za hodnotu primárního klíče související tabulky a bude použita hodnota pole definovaného v polích Číslo související tabulky a Číslo pole související tabulky
Číslo související tabulky Určuje číslo tabulky, na kterou je odkazováno při zaškrtnutí Použít související tabulky
Číslo pole související tabulky Určuje číslo pole tabulky, na které je odkazováno při zaškrtnutí Použít související tabulky
Použít hodnotu z mapování číselníků V případě použití související tabulky není při zaškrtnutí tohoto pole použita hodnota dle pole nastaveném v poli Číslo pole související tabulky, ale je použita hodnota z Mapování číselníků pro daný záznam
Zástupný znak čísla řádku V XPath nebo JPath výrazu je možné specifikovat prvek řádku, přičemž tento výraz bude obsahovat zástupný znak čísla řádku. V tomto poli je potřeba tento zástupný znak specifikovat.
Číslo formátu Určuje jakým způsobem bude hodnota, která je načítána z BC pole (outbox) nebo vkládána do BC pole (inbox), naformátována, aby vyhovovala potřebám integrace. Povolené hodnoty jsou hodnoty čísla formátu dle dokumentace funkce Format() jazyku AL.

Mapování číselníků #

V následující tabulce je vysvětlen význam jednotlivých polí na stránce Mapování číselníků, která je přístupná skrze stránku Poskytovatelé EDI. Mapování číselníků slouží k přiřazení hodnoty jakémukoli záznamu, která je používaná na straně poskytovatele EDI. Příkladem je určení kódu způsobu platby pro EDIFACT standard. Tento standard přiřazuje způsobu platby v hotovosti hodnotu "10". V tabulce mapování číselníků specifikujeme tabulku způsobu platby, dále vybereme konkrétní záznam odpovídající platbě v hotovosti a nastavíme kód na hodnotu "10". Mapování je vždy vztažené ke konkrétnímu poskytovateli EDI.

Název pole Popis
ID tabulky BC Určuje číslo tabulky, pro kterou chceme mapovat záznam
Kód BC Při kliknutí se uživatel dostane do výběru konkrétního záznamu ve specifikované tabulce. Pro vybraný záznam mapujeme hodnotu.
Kód Odpovídající hodnota, která je používána a je známa EDI poskytovateli