Přepravní jednotky a integrace s přepravci AE056


Obecný popis #

Skladové doklady #

Vytvořit novou přepravní jednotku lze ze skladových dokladů. Momentálně jsou podporovány tyto způsoby:

Dodávky ze skladu #

V dodávce ze skladu akce

 • Vytvořit PJ: Vytvoří novou přepravní jednotku a převezme údaje ze skladové dodávky.
  • Pro vytvoření PJ musí být uveden ve skladové dodávce přepravce (a služba přepravce).
  • Přepravce musí být správně pro lokaci nastaven (viz níže).
 • Přepravní jednotky: Otevře existující přepravní jednotky dosud nezapsané.
 • Zapsané přepravní jednotky: Otevře zapsané existující přepravní jednotky.

Práce s přepravními jednotkami (PJ) #

Přepravní jednotky #

Vytvořená PJ obsahuje hlavičku a řádky. Řádky nelze přidávat/odstraňovat, lze pouze nastavit množství zboží v přepravní jednotce.

Dobírka

Pokud je přepravní jednotka typu Dobírka (označení způsobu platby, viz níže), je dobírka automaticky počítána na základě vloženého zboží v přepravní jednotce a případných dalších služeb ve zdrojovém dokladu. Za další služby se považuje jakýkoliv řádek jiného typu než Zboží, případně zboží se záporným množstvím, případně zboží jiného typu než Skladové. Částka dalších služeb je vložena do první vytvořené přepravní jednotky vyjma případu, kdy je částka dalších služeb záporná (tj. další služby představují slevu) a částka těchto služeb převyšuje částku zboží v přepravní jednotce. V takovém případě je do přepravní jednotky vložena částka v hodnotě odpovídající hodnotě přepravní jednotky a zbylá částka je vložena do návazných přepravních jednotek.

Přepravní jednotka obsahuje akce

 • Předvyplnit množství
  • Nastaví množství na všech řádcích přepravní jednotky na maximálně dostupné množství, tj. na množství ve zdrojovém skladovém dokladu po odečtení množství na jiných existujících (otevřených i zapsaných) přepravních jednotkách.
 • Vymazat množství
  • Nastaví množství na všech řádcích přepravní jednotky na 0.
 • Změna stavu
  • Vytvořeno
   • Výchozí stav, přepravní jednotku lze upravovat.
  • Zabaleno
   • V přepravní jednotce již nelze přidávat nové kusy (tj. měnit množství v řádcích)
   • Pokud není omezeno přepravcem, lze měnit stav zpět Vytvořeno
 • Připravit k odeslání
  • Označuje přepravní jednotky připravené k odeslání přepravcům.
  • Připravit k odeslání lze pouze PJ ve Stav = Zabaleno. Jakmile je PJ připravena k odeslání, nelze stav přepravní jednotky změnit zpět na Vytvořeno, pokud to nemá uživatel povoleno v Nastavení Uživatelů. Pokud uživatel možnost povolenou má, může využít akci Zrušit uvolnění přepravní jednotky k odeslání.

Uzávěrky přepravních jendotek #

Uzávěrky přepravních jednotek jsou tvořeny automaticky na základě nastavení (viz níže). Přepravní jednotky jsou do uzávěrek PJ vkládány automaticky na základě nastavení (opět viz níže).

Uzávěrka přepravní jednotky obsahuje akce

 • Změna stavu
  • Otevřená
   • Výchozí stav
   • Uzávěrky PJ v tomto stavu jsou použity při dohledávání uzávěrek pro přepravní jednotky bez přiřazené uzávěrky.
  • Uzavřená
   • Pokud je uzávěrka PJ v tomto stavu, nejsou do ní již vkládány nové přepravní jednotky.
   • Lze kdykoliv vrátit zpět do stavu Otevřená.
  • Odeslat data
   • Odešle data přepravci dle konkrétní implementace.
   • Zda je možné změnit stav zpět na Uzavřená/Otevřená záleží na implementaci konkrétního přepravce. Většinou měnit stav zpět nelze.
  • Předáno přepravci
   • Označuje uzávěrky, které přepravce reálně převzal.
   • Po změna do tohoto stavu dojde k přesunu Přepravních jednotek i Uzávěrek PJ mezi zapsané přepravní jednotky i zapsané uzávěrky přepravních jednotek.

Komunikace s přepravcem #

Z uzávěrky PJ (případně dle implementace přepravce i ze samotné přepravní jednotky) lze zobrazit odeslaná data, přijatou odpověď, případně i další údaje v závislosti na implementaci přepravce. Historie komunikace je dostupná pomocí akce Položky protokolu odeslaných dat z přepravní jednotky a uzávěrky PJ.

Přidání pole poznámka a akce propojení přepravní jednotky se zapsanou přepravní jednotkou(129117) #

 • Na kartu Přepravních jednotek a Zapsaných přepravních jednotek bylo přidáno pole Poznámka.
 • Na kartu Přepravních jednotek bylo přidáno pole Počet spojených jednotek, které ukazuje počet zapsaných jednotek, které jsou propojeny s Ruční přepravní jednotkou
 • Na kartu Zapsaných přepravních jednotek bylo přidáno pole Číslo propojené přepravní jednotky, které ukazuje číslo přepravní jednotky ke které je propojena Zapsaná přepravní jednotka.
 • Na kartu Zapsaných přepravních jednotek bylo přidáno pole Počet spojených jednotek k této jednotce
 • Na kartu Přepravních jednotek byla přidána akce Vytvořit vazbu k zapsané přepravní jednotce. Po spuštění akce se otevře list Zapsaných přepravních jednotek, které nejsou propojené s žádnou Ruční přepravní jednotkou. Následně může uživatel vybrat jeden či více záznamů a číslo Ruční přepravní jednotky se propíše do nového pole Číslo propojené přepravní jednotky.

Přepravní jednotky - Částka pojištění (134562) #

 • Na stránku Nastavení přepravce přibylo pole Zdrojová cena pro kalkulaci přepravní jednotky s možností výběru Pořizovací cena / Prodejní cena.
  • Na základě tohoto nastavení je kalkulována Částka pojištění v rámci Přepravní jednotky.
 • Do řádků přepravních jednotek přibyla pole Pořizovací cena (LM) a Pořizovací cena. Pořizovací cena se načítá z karty skladové jednotky, popř. karty zboží.
  • V případě nastavení zdrojové ceny pro kalkulaci Prodejní cena se načítá z dokladů.

Zaokrouhlení hotovostních plateb pro SK přepravce (144311) #

Na stránku Přepravci přidáno pole Zaokrouhlení částky dobírky (SK). Na stránku Země/Oblasti přidáno pole Zaokrouhlení čáštky dobírky.

Úprava souvisí s nařízení ministerstva financí Slovenské republiky, které kvůli omezení oběhu určitých mincí, nařizuje zaokrouhlovat hotovostní platby podle předložených pravidel.

Při účtování dokladů dochází k zaokrouhlení částky, pokud je nové pole zaškrtnuto na přepravci a na zemi příjemce z dokladu, který se účtuje, zaokrouhlení je upraveno podle zmíněného nařízení.

Nastavení doplňku #

Přepravci #

Pomocí pole Implementace přepravce určíme, jaký kód přepravce představuje konkrétního přepravce. Možné volby v tomto číselníku závisí na instalovaných rozšířeních a na přepravcích, které podporují. V základu toto rozšíření podporuje pouze volbu Vlastní přeprava.

V poli Adresa URL sledování balíku nastavíme adresu, pod kterou lze najít aktuální umístění balíku ve službě přepravce. V místě, kde má být vloženo číslo balíku vložíme %1.

Pomocí akce Nastavení zobrazíme rozšiřující informace a konfiguraci. Stejné nastavení lze otevřít ze Služby přepravců.

Služby přepravců #

 • ID služby přepravce: Určuje ID, které používá přepravce pro identifikaci konkrétní služby.
 • Kód výměnné služby: Pokud přepravce poskytuje výměnnou službu, je možné ji připojit k dané službe definováním tohoto pole

PSČ přepravců (143727) #

 • Přídána nová stránka PSČ přepravců - stránku lze zobrazit přes stejnojmennou akci ze stránky Přepravci, pokud je na přepravci povoleno pole Vlastní PSČ.
 • Stránka PSČ přepravců umožňuje definovat vlastní kombinace kódu přepravce, PSČ a města, přičemž je-li toto na přepravci nastaveno, probíhají při validaci polí PSČ příjemce a Město příjemce v prodejních objednávkách kontroly na tyto kombinace.

Funkcionalita vznikla kvůli různorodosti PSČ v BC a těch, která používají přepravci, například Česká pošta nebo Zásilkovna.

Nastavení přepravců #

Lze otevřít pomocí vyhledávání, případně z Přepravci nebo Služby přepravců. Toto nastavení sdružuje všechny konfigurovatelné možnosti ve vztahu k přepravním jednotkám a všem podporovaným přepravcům.

Při založení nového Nastavení přepravců musíme určit Kód přepravce, Kód služby přepravce a zároveň určit Kód nastavení (výběr z lokací) dle toho, pro jakou kombinaci chceme nastavení vytvořit.

Sekce "Přepravní jednotky" #

 • Výchozí typ kódu PJ přepravce: Určuje výchozí typ přepravní jednotky. Tato hodnota je použita při vytvoření nové PJ bez uvedení specifického typu PJ.
 • Přiřadit PJ do uzávěrky PJ: Určuje, kdy mají být nově vytvořené přepravní jednotky přiřazeny do uzávěrky nakládky
  • Volby
   • Přepravní jednotka vytvořena: PJ bude do uzávěrky PJ přiřazena v okamžiku jejího vytvoření

Sekce "Uzávěrky PJ" #

 • Výchozí datum v uzávěrce PJ: Určuje datum, jaké se použije pro dohledání/vytvoření uzávěrky PJ k přepravní jednotce.
  • Volby
   • Pracovní datum: Aktuální pracovní datum uživatele, který provádí činnost, při které dochází k založení uzávěrky PJ.
   • Datum dokladu z PJ: Datum dokladu uvedené v přepravní jednotce
 • Jedna uzávěrka PJ za den: Určuje, zda má být vytvořena pouze jedna uzávěrka na den. Pokud je tato volba aktivní a v zadaný den je již uzávěrka uzavřena, bude PJ vložena do uzávěrky v nejbližší následující den, pro který neexistuje uzávěrka PJ, nebo je uzávěrka PJ otevřena.
 • Povolit uzávěrku PJ na více dní: Určuje, zda může být jedna uzávěrka PJ použita pro přepravní jednotky z více dní. Pokud je tato volba aktivní, přepravní jednotka je vložena do nejstarší existující otevřené uzávěrky PJ. Pokud žádná taková uzávěrka neexistuje, je vytvořena uzávěrka se zadaným datem.

Sekce "Číslování" #

 • Čísla PJ: Určuje číselnou řadu použitou pro přiřazování čísel přepravním jednotkám.
 • Čísla registrovaných PJ: Určuje číselnou řadu použitou pro přiřazování čísel registrovaným přepravním jednotkám.
 • Čísla uzávěrek PJ: Určuje číselnou řadu použitou pro přiřazování čísel uzávěrkám přepravních jednotek.
 • Čísla registrovaných uzávěrek PJ: Určuje číselnou řadu použitou pro přiřazování čísel registrovaným uzávěrkám přepravních jednotek.

Sekce "Účtování" #

 • Účtovat zdrojový doklad: Určuje, kdy má být zaúčtován zdrojový doklad
  • Volby
   • Vše zabaleno: Účtování je prováděno zpětně plánovanou úlohou, jakmile jsou všechny položky původního dokladu zabaleny a odeslány přepravcům.
   • Ruční: TODO

Sekce "ID dobírky" #

Umožnuje nastavit předvyplnění pole ID dobírky na nově založených přepravních jednotkách.

 • Zdroj ID dobírky: Určuje z kterého pole se ID dobírky předvyplní.
 • Formátování ID dobírky: Umožňuje nastavit další formátování po předvyplnění pole, například smazání nečíselných hodnot.
 • Délka ID dobírky: Umožňuje nastavit maximální délku ID dobírky. Pokud je hodnota delší, ořízne se dle nastavení v poli Oříznutí ID dobírky.
 • Oříznutí ID dobírky: Určuje zda budou při oříznutí ID dobírky smazány znaky ze začátku nebo z konce textu.

Sekce "Externí informace" #

 • Externí čísla PJ: Určuje číselnou řadu pro přidělování čísel přepravním jednotkám na základě číselné řady přidělené přepravcem. Tato čísla představují identifikaci přepravní jednotky v systému přepravce.

Sekce "Trasy" #

 • Aktuální verze tras: Určuje kód verze tras, která má být použita pro dohledání potřebných informací o směrování přepravní jednotky. Verze tras, stejně jako samotné trasy, jsou definované přepravcem.

Sekce "Akce" #

V nastavení je také možné stáhnout aktuální verzi tras (závisí na implementaci konkrétní přepravce) pomocí akce Stáhnout trasy.

Typy PJ přepravce #

Typy přepravních jednotek přepravce představují konfigurační tabulku určující typy PJ, které přepravce akceptuje.

 • Kód přepravce: Kód přepravce pro kterého je tento typ PJ platný.
 • Kód služby přepravce: Kód služby přepravce pro kterou je tento typ PJ platný.
 • Kód: Interní identifikátor typu přepravní jednotky pro použití v systému, není předáván přepravcům.
 • Popis: Vlastní popis pro uživatele.
 • Vratný obal: Určuje, zda se jedná o vratný obal. Využití pole záleží na implementaci konkrétního přepravce.
 • Typ: Určuje, typ vratného obalu. Využití pole záleží na implementaci konkrétního přepravce.
 • Šířka (cm): Určuje rozměr typu PJ. Využití pole záleží na implementaci konkrétního přepravce.
 • Výška (cm): Určuje rozměr typu PJ. Využití pole záleží na implementaci konkrétního přepravce.
 • Délka (cm): Určuje rozměr typu PJ. Využití pole záleží na implementaci konkrétního přepravce.
 • Identifikátor přepravce: Určuje identifikátor typu přepravní jednotky, pod jakým tento typ eviduje přepravce.

Měny přepravců #

Lze otevřít pomocí vyhledávání, případně z Přepravci, Služby přepravců nebo Nastavení přepravců. Toto nastavení sdružuje všechny konfigurovatelné možnosti ve vztahu k přepravním jednotkám a všem podporovaným přepravcům.

Umožňují nastavit specifické vlastnosti pro jednotlivé měny (v kombinaci se zemí) při použití pro konkrétního přepravce a službu přepravce. Pomocí nastavení Země/oblasti je možné nastavit odlišné chování pro stejnou měnu pro různé země příjemce.

 • Přesnost zaokrouhlení dobírky PJ: Určuje, s jakou přesností se má dobírka PJ zaokrouhlit. Je možné nastavit zaokrouhlení od 0 do 5 desetinných míst. Zaokrouhlení probíhá matematicky na nejbližší hodnotu.
 • Minimální částka pojištění PJ: Určuje minimální částku. Pokud je vyplněno a vypočtená částka pojištění je nižší než uvedená částka, je jako částka pojištění použita zadaná částka.
 • Maximální částka pojištění PJ: Určuje maximální částku. Pokud je vyplněno a vypočtená částka pojištění je vyšší než uvedená částka, je jako částka pojištění použita zadaná částka.
 • Přesnost zaokrouhlení pojištění PJ: Určuje, s jakou přesností se má pojištněí PJ zaokrouhlit. Je možné nastavit zaokrouhlení od 0 do 5 desetinných míst, případně v násobcích 10 (tj. zaokrouhlit na celé desítky, stovky, tisíce, ...). Zaokrouhlení probíhá vždy na nejbližší vyšší hodnotu.

Sklady přepravce #

Obsahují údaje o jednotlivých skladech přepravce, používané pro získání informací při tisku štítku.

Trasy přepravce #

Trasy přepravce definují údaje nezbytné pro správné generování dat a štítků přepravních jednotek dle potřeb jednotlivých přepravců. Využití této tabulky, stejně jako dostupné informace, záleží na konkrétní implementaci přepravce. Obdobně na implementaci přepravce záleží možnost (automatické) obnovy těchto dat, případně frekvence této obnovy.

Verze tras přepravce #

Verze tras přepravce definují jednotlivé balíky tras. Trasy se mohou po nějakém čase měnit (v závislosti na přepravci a jeho pravidlech). Systém uchovává historické trasy a automaticky stahuje nové trasy. Při jednom stažení jsou všechny stažené trasy založeny pod stejnou verzi.

Lokace #

Pro použití přepravních jednotek je nutné využívat na lokaci Dodávky ze skladu (Vyžadovat dodání), nebo alespoň Vyskladnění (Vyžadovat vyskladnění). Toto nastavení není specifické pro toto rozšíření a proto není dále rozepisováno.

Sekce "Přepravní jednotky" #

 • Přepravce povinný: Určuje, zda je pro tuto lokaci povinný přepravce.
  • Pro použití přepravních jednotek je využití přepravce povinné. Pokud nebude přepravce uveden, vytvoření přepravní jednotky, případně další návazné procesy, mohou selhat.
  • Volby
   • Ne: Přepravce není nijak kontrolován.
   • Při vydání: Zadání přepravce je kontrolováno při vydání prodejní objednávky a objednávky tranferu.

Způsoby platby #

 • Dobírka: Specifikuje, zda konkrétní služba představuje službu typu Dobírka. Ovlivňuje následné procesy ve zpracování a odesílání dat o PJ přepravcům.