Přenesená daňová povinnost (PDP) AE050


Obecný popis #

Účtování dokladu s PDP #

Pokud systém vyhodnotí na dokladu splnění podmínky pro PDP (tj. součet částek za všechny fakturované řádky/fakturované množství na řádcích se stejným kódem plnění – tj. se všemi sazebníky se shodným kódem komodity je větší než stanový limit pro přenesou daňovou povinnost, systém automaticky změní během účtování DPH účto skupinu zboží dle nastavení a přeruší účtování (uživateli se zobrazí následující info zpráva). Pokud je na dokladu řádek s komoditou, kde je zaškrtnuté pole Použít DPH skupinu pro celý doklad, změní se DPH účto skupina u všech řádků dokladu.

Pokud uživatel znovu spustí účtování, systém již účtování nepřerušuje. Přerušení účtování je v systému z důvodu, aby uživatel mohl doklad před zaúčtováním po změně DPH účto skupiny zkontrolovat)

Automatická změna účto skupin

Opačně, pokud systém vyhodnotí doklad jako bez režimu PDP přesto, že je v dokladu uvedena účto skupina s režimem, opět provede změnu na správnou účto skupinu (pokud je to možné, tj. pokud je definována na kartě zboží/účtu/zdroje atd.…). Pokud definována není, systém zobrazí chybovou hlášku a uživatel musí změnit účto skupinu v dokladu manuálně.

Pokud má komodita nastaveno automatické vložení textu vč. znaku pro označení řádků, dojde při zaúčtování k vložení těchto řádků a k doplnění nastaveného znaku do odpovídajících řádků. V tomto případě je jako znak nastaven * a jako automatický text jsou nastaveny poslední tři řádky.

Ukázka řádků v dokladu

Nastavení #

Doplněk využívá standardní číselníky

Číslo sazebníků #

Tuto tabulku je nutné nastavit dle celního sazebníků. Pro účely PDP jsou využívána následující pole:

 • Číslo (= číslo sazebníku)
 • Kód pro limit vykazování (= kód režimu plnění, výběr z tabulky komodity)
 • Povolit prázdnou měrnou jednotku (= ve většině případů, pokud není nutné vykazovat/prodávat v jediné jednotce, musí být zaškrtnuto)

Číselník sazebníků

Komodity #

Tabulka komodity je využita pro specifikaci jednotlivých režimů plnění. Tuto tabulku je nutné naplnit pomocí jednotlivých kódů plnění.

Dále je tabulka rozšířena o pole

 • DPH účto skupina PDP
  • Určuje DPH účto skupinu zboží, která bude splněna při splnění podmínky pro PDP. Tato účto skupina musí být v kombinaci s DPH obchodní účto skupinou nastavena jako přenesená daňová povinnost (Typ výpočtu DPH = Vratná DPH a Kontrola PDP neprázdná)
 • Kód kategorie textů PDP
  • Umožňuje určit texty, které budou vloženy do dokladu.
  • Pokud je v dokladu více různých režimů s různým plněním, které mají rozdílné texty, budou vloženy všechny texty. Pokud má více plnění shodný text i shodný znak pro označení řádků PDP, bude text vložen pouze jednou. V rámci těchto textů je možné definovat libovolný počet řádků a zástupný znak %1 místo které bude vložen znak pro označení řádků PDP
 • Znak pro označení řádků PDP
  • Umožňuje definovat znak, který bude použit pro označení souvisejících řádků.
  • Tento znak bude vložen na začátek popisu každého fakturované řádku, který patří do tohoto plnění. Zároveň bude tento znak vložen do textových řádků místo proměnné %1.

Komodity

Nastavení Komodity #

Tabulka nastavení komodity je využita pro zadání platnosti odkdy, dokdy a částku limitu komodity LM.

Dále je tabulka rozšírena o pole:

 • Použít DPH skupinu pro celý doklad
  • Při zaškrtnutí daného pole a následném výskytu zboží s touto komoditou na prodejním dokladě, se DPH účto skupina aplikuje na všechny řádky dokladu.

Texty pro PDP #

Lze definovat texty které budou automaticky vloženy do dokladu, viz předchozí část. Na stránce Kategorie textů PDP lze pomocí akce Řádky zobrazit a definovat nové řádky ke konkrétní kategorii.

Nastavení komodit #

Pro každou komoditu musí existovat platný záznam v nastavení komodit (proklikatelné z komodit pomocí akce Nastavení komodit). Částka limitu komoditu určuje, od jaké celkové částky všech fakturovaných řádků stejné komodity je povinný režim PDP.

Nastavení komodit

Zboží #

Na kartě zboží (případně přímo v dokladu lze upravit – primárně pro fakturaci skrz zdroje či přímo účty) musí být definováno Číslo sazebníku (standardní pole, výběr z čísel sazebníku).

Zboží musí mít uvedenu standardní účto skupinu bez režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude splněna podmínka pro PDP, účto skupina bude automaticky změněna přímo v dokladu.

Integrace s rozšířením Prodejní doklady (AE047) #

Tato extensiona má volnou integraci na rozšíření AE047, konkrétně na bundle řádky v prodejních dokladech. Pro správnou funkčnost je nutné v „Nastavení prodeje a pohledávek“ nastavit kontrolu DPH hodnot bundlu řádků na hodnotu „Při účtování“. Hodnota „Při validaci“ nesmí být použita.